اعلام نتایج
کد ملی

شماره صندلینام نام خانوادگی:
کد ملی:
شماره صندلی:
وضیعت قبولی:

دانش آموز گرامی در صورتی که در آزمون "قبول" شده و یا در وضعیت "رزرو" قرار گرفته اید با در دست داشتن کارنامه به یکی از دو شعبه دبیرستان مراجعه نمایید.

آدرس نصر 2 : کیلومتر 2 جاده شاندیز- مدرس 5 – صفی آباد-4229302-0512

آدرس نصر 1: تقی آباد- کوهسنگی 2 – جنب پارکینگ زیست خاور-8546040-0511